Reklamacje:

 


 • Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania towaru.

 • Kupujący składa reklamację w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: DavTechnology Dawid Majewski ul. Szlak 77 lok 222, 31-135 Kraków, podając dokładnie swoje dane, dane reklamowanego towaru, datę wydania towaru, datę stwierdzenia wady oraz opisując szczegółowo istotę wady.

 • Sprzedawca zajmie stanowisko w sprawie reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację i wskaże, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub poinformuje o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska

 

 

Zwroty:

 


 • Kupującemu, będącemu konsumentem, przysługuje prawo zwrotu towaru zakupionego na odległość, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 • W celu skorzystania z prawa, o którym mowa powyżej Kupujący powinien w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy, złożyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy i poinformować o tym Sprzedawcę w dowolny, skuteczny sposób. W tym celu można skorzystać z przykładowego wzoru odstąpienia (Załącznik nr 2 w sekcji Do pobrania), które po wypełnieniu można wysłać w formie czytelnego skanu na adres mailowy biuro@davtechnology.pl lub w oryginale na adres firmy: DavTechnology Dawid Majewski ul. Szlak 77 lok 222, 31-135 Kraków

 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich otrzymanych od Kupującego płatności, niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 • Kupujący zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru na wskazany poniżej adres niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

  Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. O fakcie nadania towaru należy koniecznie poinformować Sprzedawcę minimum 1 dzień roboczy przed doręczeniem. Informacja powinna zawierać numer listu przewozowego lub numer rejestracyjny samochodu doręczającego oraz nazwę firmy przewozowej. W przypadku niewypełnienia powyższego Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia towaru. Adres do odesłania zwrotu  

 • DavTechnology Dawid Majewski ul. Zawiszy 16/2, 30-440 Kraków

 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania.

 • Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Towar dobrze zapakuj, tak żeby nie uległ uszkodzeniu w trakcie transportu. Wraz z towarem odeślij nam odstąpienie od umowy oraz dowód zakupu. 

  

ADRES DO WYSYŁKI: 

 • DavTechnology Dawid Majewski ul. Zawiszy 16/2, 30-440 Kraków

 • e-mail: biuro@davtechnology.pl
 • tel.: 577-049-965

 

Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie konsumentom. W przypadku zakupu towaru w celu związanym z działalnością gospodarczą, o czym świadczy faktura, a Kupujący nie jest konsumentem w zrozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zwrot towaru nie jest możliwy.  

   

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią ustawy regulującej kwestie odstąpienia od umowy zawartej na odległość: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

 

Do pobrania:

Załącznik nr 2 - stanowi  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy      

Załącznik nr 3 - stanowi  Protokół zgłoszenia reklamacji